W dniu 24 września 2020 r. odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Elblągu, podczas której zostało podjętych 30 uchwał i 3 obwieszczenia.

Uchwały:

1) Uchwała Nr XIII/384/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2020 – 2034;
2) Uchwała Nr XIII/385/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020;
3) Uchwała Nr XIII/386/2020 w sprawie niedochodzenia należności przypadających Gminie Miasto Elbląg oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;
4) Uchwała Nr XIII/387/2020 zmieniająca Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Elblągu;
5) Uchwała Nr XIII/388/2020 zmieniająca Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Elblągu;
6) Uchwała Nr XIII/389/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2020 rok;
7) Uchwała Nr XIII/390/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Gminy Miasto Elbląg finansowanych w 2020 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
8) Uchwała Nr XIII/391/2020 w sprawie Strategii rozwoju elektromobilności Elbląga 2020+;
9) Uchwała Nr XIII/392/2020 w sprawie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących w dniu 31 października 2020 roku;
10) Uchwała Nr XIII/393/2020 w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie
w bursach szkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg;
11) Uchwała Nr XIII/394/2020 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg;
12) Uchwała Nr XIII/395/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu;
13) Uchwała Nr XIII/396/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Elblągu przy ul. Grochowskiej;
14) Uchwała Nr XIII/397/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 87;
15) Uchwała Nr XIII/398/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
16) Uchwała Nr XIII/399/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Tramwaje Elbląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
17) Uchwała Nr XIII/400/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Bankowi Żywności w Elblągu bonifikat od opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Mazurskiej;
18) Uchwała Nr XIII/401/2020 w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 211/1968;
19) Uchwała Nr XIII/402/2020 w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 64/1992;
20) Uchwała Nr XIII/403/2020 w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 210/1968;
21) Uchwała Nr XIII/404/2020 w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 212/1968;
22) Uchwała Nr XIII/405/2020 w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 22/1998;
23) Uchwała Nr XIII/406/2020 w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 213/1968;
24) Uchwała Nr XIII/407/2020 w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
25) Uchwała Nr XIII/408/2020 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika w uzupełniających wyborach ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu na kadencję 2020-2023;
26) Uchwała Nr XIII/409/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Elblągu;
27) Uchwała Nr XIII/410/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Elblągu;
28) Uchwała Nr XIII/411/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu oraz ich przewodniczących i zastępców przewodniczących;
29) Uchwała Nr XIII/412/2020 w sprawie uzupełniających wyborów ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu na kadencję 2020-2023.
30) Uchwała Nr XIII/413/2020 w sprawie skargi J.Z. na działalność Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu.

Obwieszczenia:

1) Obwieszczenie Nr 17/XIII/2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga;
2) Obwieszczenie Nr 18/XIII/2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Gminy Miasto Elbląg;
3) Obwieszczenie Nr 19/XIII/2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

 

Sesja Rady Miejskiej on-line

Rada Miejska w Elblągu

Biuletyn Informacji Publicznej

elblag.eu

30 Lat Samorządności Elbląga

Raport o stanie Miasta za 2019

 

Master marketing digital

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych              Informacja o ciasteczkach