W dniu 02 grudnia 2021 r. odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Elblągu, podczas której zostało podjętych 21 uchwał:


1) UCHWAŁA NR XXI/625/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2021– 2034;
2) UCHWAŁA NR XXI/626/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021;
3) UCHWAŁA NR XXI/627/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021;
4) UCHWAŁA NR XXI/628/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
5) UCHWAŁA NR XXI/629/2021 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Elbląg;
6) UCHWAŁA NR XXI/630/2021 w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Miasto Elbląg w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
7) UCHWAŁA NR XXI/631/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2021 rok;
8) UCHWAŁA NR XXI/632/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Gminy Miasto Elbląg finansowanych w 2021 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
9) UCHWAŁA NR XXI/633/2021 w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla miasta Elbląga na lata 2021-2026+” ;
10) UCHWAŁA NR XXI/634/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu;
11) UCHWAŁA NR XXI/635/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu;
12) UCHWAŁA NR XXI/636/2021 w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Elbląg na prawach powiatu, od dnia 1 września 2019 roku;
13) UCHWAŁA NR XXI/637/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Elbląskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Elbląg;
14) UCHWAŁA NR XXI/638/2021 w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Elbląg;
15) UCHWAŁA NR XXI/639/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat obowiązujących w 2022 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu;
16) UCHWAŁA NR XXI/640/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Elbląga do roku 2014” wraz z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Elbląga na lata 2010-2032”;
17) UCHWAŁA NR XXI/641/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Elblągu przy ul. Lwowskiej;
18) UCHWAŁA NR XXI/642/2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomość oddaną w trwały zarząd dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;
19) UCHWAŁA NR XXI/643/2021 w sprawie skargi T. L. na Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 w Elblągu;
20) UCHWAŁA NR XXI/644/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Elbląg;
21) UCHWAŁA NR XXI/645/2021 w sprawie zasad przyznawania i ustalania wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Elblągu.

 

 

 

Sesja Rady Miejskiej on-line

Rada Miejska w Elblągu

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum BIP. Otwiera się w nowym oknie

elblag.eu

Raport o stanie Miasta

 

Master marketing digital

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych              Informacja o ciasteczkach