W dniu 26 listopada 2020 r. odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Elblągu, podczas której zostały podjęte 24 uchwały i 3 obwieszczenia.

Uchwały:

 1. Uchwała Nr XIV/414/2020 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie działań organów Państwa Polskiego zmierzających do przyjęcia Wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027 oraz Funduszu Odbudowy;
 2. Uchwała Nr XIV/415/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2020 – 2034;
 3. Uchwała Nr XIV/416/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020;
 4. Uchwała Nr XIV/417/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020;
 5. Uchwała Nr XIV/418/2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga;
 6. Uchwała Nr XIV/419/2020 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;
 7. Uchwała Nr XIV/420/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Gminy Miasto Elbląg finansowanych w 2020 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 8. Uchwała Nr XIV/421/2020 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 9. Uchwała Nr XIV/422/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomość oddaną w trwały zarząd dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Elblągu;
 10. Uchwała Nr XIV/423/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Elblągu przy ul. Wapiennej 1;
 11. Uchwała Nr XIV/424/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 16, położonego w Elblągu przy ul. Malborskiej 47;
 12. Uchwała Nr XIV/425/2020 w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg;
 13. Uchwała Nr XIV/426/2020 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobkach utworzonych przez Gminę Miasto Elbląg, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat;
 14. Uchwała Nr XIV/427/2020 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021;
 15. Uchwała Nr XIV/428/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg;
 16. Uchwała Nr XIV/429/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na obszarze Gminy Miasto Elbląg;
 17. Uchwała Nr XIV/430/2020 w sprawie ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2021-2025”;
 18. Uchwała Nr XIV/431/2020 w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 307/1973;
 19. Uchwała Nr XIV/432/2020 w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 14/1998;
 20. Uchwała Nr XIV/433/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego na działkach nr 4/6 i 4/9 obręb 20 w Elblągu;
 21. Uchwała Nr XIV/434/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Elbląg;
 22. Uchwała Nr XIV/435/2020 w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Placu Słowiańskim 2 w Elblągu na wniosek spółki Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. w Warszawie;
 23. Uchwała Nr XIV/436/2020 w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Placu Słowiańskim 2 w Elblągu na wniosek spółki Medella S.A. z siedzibą w Warszawie;
 24. Uchwała Nr XIV/437/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu oraz ich przewodniczących i zastępców przewodniczących

Obwieszczenia:

 1. Obwieszczenie Nr 20/XIV/2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto;
 2. Obwieszczenie Nr 21/XIV/2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu;
 3. Obwieszczenie Nr 22/XIV/2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Elbląga, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

 

 

 

 

 

Sesja Rady Miejskiej on-line

Rada Miejska w Elblągu

Biuletyn Informacji Publicznej

elblag.eu

30 Lat Samorządności Elbląga

Raport o stanie Miasta za 2019

 

Master marketing digital

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych              Informacja o ciasteczkach