INFORMACJA

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Elbląg przekazał Radzie Miejskiej w Elblągu w dniu 31 maja 2023 r. „Raport o stanie Miasta za rok 2022”.

Powyższy Raport dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem https://bip.elblag.eu/artykul/83/1434/raport-o-stanie-miasta-za-rok-2022

Nad przedstawionym Raportem zostanie przeprowadzona debata na sesji Rady Miejskiej w Elblągu  w dniu 20 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 12:00, w której mogą zabrać głos Mieszkańcy Elbląga zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz czytelny podpis. Zgłoszenie do udziału w debacie musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób i złożone w Biurze Rady Miejskiej ul. Łączności 1, pokój 307 (II piętro) najpóźniej  do dnia 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek).

Wzór pisemnego zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Elblągu pod tel. (55) 239 30 43 lub (55) 239 33 08.


Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Elblągu

Antoni Czyżyk
 
 

wzór zgłoszenia do debaty nad raportem - pobierz

 

Sesja Rady Miejskiej on-line

Rada Miejska w Elblągu

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum BIP. Otwiera się w nowym oknie

elblag.eu

Raport o stanie Miasta

 

Master marketing digital

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych              Informacja o ciasteczkach