W dniu 20 czerwca 2023 r. odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Elblągu, podczas której zostało podjętych 25 uchwał i 5 obwieszczeń:

UCHWAŁY:

1) UCHWAŁA NR XXXII/896/2023 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Elbląg wotum zaufania;
2) UCHWAŁA NR XXXII/897/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląg za rok 2022;
3) UCHWAŁA NR XXXII/898/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022;
4) UCHWAŁA NR XXXII/899/2023 w sprawie udzielenia absolutorium;
5) UCHWAŁA NR XXXII/900/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2023– 2034;
6) UCHWAŁA NR XXXII/901/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023;
7) UCHWAŁA NR XXXII/902/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2023– 2034;
8) UCHWAŁA NR XXXII/903/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023;
9) UCHWAŁA NR XXXII/904/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Gminy Miasto Elbląg finansowanych w 2023 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
10) UCHWAŁA NR XXXII/905/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu za rok 2022;
11) UCHWAŁA NR XXXII/906/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu za rok 2022;
12) UCHWAŁA NR XXXII/907/2023 w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu;
13) UCHWAŁA NR XXXII/908/2023 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Elbląg;
14) UCHWAŁA NR XXXII/909/2023 w sprawie zmian w statucie Elbląskiego Centrum Usług Społecznych;
15) UCHWAŁA NR XXXII/910/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego;
16) UCHWAŁA NR XXXII/911/2023 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunikacji Miejskiej
w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
17) UCHWAŁA NR XXXII/912/2023 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego do spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
18) UCHWAŁA NR XXXII/913/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działek numer 66/3, 66/4, 67/4, 67/7, 69/3, 69/5, 75/2, 98/1, obręb 12 przy ulicy Bożego Ciała w Elblągu;
19) UCHWAŁA NR XXXII/914/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicy Piławskiej
w Elblągu;
20) UCHWAŁA NR XXXII/915/2023 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu na kadencję 2024-2027;
21) UCHWAŁA NR XXXII/916/2023 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję 2024-2027;
22) UCHWAŁA NR XXXII/917/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu usługowego nr 1U, położonego w Elblągu przy ul. Browarnej 14;
23) UCHWAŁA NR XXXII/918/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu usługowego nr 1U, położonego w Elblągu przy ul. Robotniczej 208;
24) UCHWAŁA NR XXXII/919/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Elblągu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego;
25) UCHWAŁA NR XXXII/920/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej.

OBWIESZCZENIA:

1) OBWIESZCZENIE NR 49/XXXII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Elbląski Park Technologiczny” ;
2) OBWIESZCZENIE NR 50/XXXII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe;
3) OBWIESZCZENIE NR 51/XXXII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania;
4) OBWIESZCZENIE NR 52/XXXII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za pomoc rzeczową w postaci posiłku oraz produktów żywnościowych przyznawaną w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
5) OBWIESZCZENIE NR 53/XXXII/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie zasiłków celowych przyznawanych w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Sesja Rady Miejskiej on-line

Rada Miejska w Elblągu

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum BIP. Otwiera się w nowym oknie

elblag.eu

Raport o stanie Miasta

 

Master marketing digital

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych              Informacja o ciasteczkach