W dniu 28 kwietnia 2022 r. odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Elblągu, podczas której zostały podjęte 24 uchwały.

1. UCHWAŁA NR XXIV/716/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 – 2034;
2. UCHWAŁA NR XXIV/717/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022;
3. UCHWAŁA NR XXIV/718/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 – 2034;
4. UCHWAŁA NR XXIV/719/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022;
5. UCHWAŁA NR XXIV/720/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6. UCHWAŁA NR XXIV/721/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;
7. UCHWAŁA NR XXIV/722/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Elbląg na 2022 rok;
8. UCHWAŁA NR XXIV/723/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Elbląg udziałów w Spółce Fabryka - Porta Mare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z udziałami zbywanymi przez Operator ARP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie;
9. UCHWAŁA NR XXIV/724/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego fragmentu obszaru Modrzewiny Południe w Elblągu;
10. UCHWAŁA NR XXIV/725/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 5,6,7,8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej w Elblągu;
11. UCHWAŁA NR XXIV/726/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fabryczna Zachód w Elblągu;
12. UCHWAŁA NR XXIV/727/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 23, położonego w Elblągu przy ul. Michała Kalenkiewicza 16;
13. UCHWAŁA NR XXIV/728/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Szczygla 12;
14. UCHWAŁA NR XXIV/729/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Rachowo 22, gm. ;
15. UCHWAŁA NR XXIV/730/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
16. UCHWAŁA NR XXIV/731/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
17. UCHWAŁA NR XXIV/732/2022 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach na targowisku miejskim w Elblągu przy ul. Pułkownika Stanisława Dąbka;
18. UCHWAŁA NR XXIV/733/2022 w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Elblągu dotyczącego budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu;
19. UCHWAŁA NR XXIV/734/2022 w sprawie udzielenia w 2022r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Miasto Elbląg;
20. UCHWAŁA NR XXIV/735/2022 w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Elblągu dla obywateli Ukrainy;
21. UCHWAŁA NR XXIV/736/2022 w sprawie skargi M. C. na Zarząd Budynków Komunalnych;
22. UCHWAŁA NR XXIV/737/2022 w sprawie skargi M. A. na Zarząd Budynków Komunalnych;
23. UCHWAŁA NR XXIV/738/2022 w sprawie skargi M. A. na Elbląskie Centrum Usług Społecznych;
24. UCHWAŁA NR XXIV/739/2022 w sprawie przekazania skargi K. N. według właściwości.

 

Sesja Rady Miejskiej on-line

Rada Miejska w Elblągu

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum BIP. Otwiera się w nowym oknie

elblag.eu

Raport o stanie Miasta

 

Master marketing digital

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych              Informacja o ciasteczkach